سمیرا اسکندر فر
متولد 1359
رنگ روغن روی بوم
170×180
قیمت: 50,000,000 تومان

آثار مرتبط