نمایشگاه نگاه

سخن پرتره با ما ناظران بیرونی، از جنس هویت و ثباتِ حضور در همین دنیا است. گویی نقاش ناامیدانه به دنبال راهی است تا شور زندگی، وسوسه‌ی شک و تردید و حتی ترس از نیست شدن را در شمایل یک موجود فانی، برروی بوم ماندگار کند. آن‌چه که هنرمند در صدد بیان و بازنمایی است، از دریچه‌ی چشمان سوژه برایمان روشن می‌شود. حتی زمانی که سوژه از چشمان مخاطب روی برگردانده باشد، ناظر بیرونی هم‌واره به او خیره شده است.
این مجموعه‌، با رهیافتی معاصر، نگاهی دارد بر نمایش بخشی از پرتره و پرتره‌نگاری هنر تجسمی مدرن و معاصر .