ابوشاهی(ابوالفضل شاهی)

متولد 1354
رنگ روغن روی آینه
69×69 سانتیمتر
تاریخ اثر 1397

– فروخته شد – 

آثار دیکر ابوشاهی(ابوالفضل شاهی)