آفرین ساجدی
متولد 1358
رنگ روغن روی بوم
100×150 سانتیمتر
دو لته ،هر لت اثر به ابعاد پنجاه در پنجاه سانتیمتر می باشد

– فروخته شد – 

آثار مرتبط