احمد خلیلی فرد
متولد 1339
اکرلیک و رنگ روغن روی بوم
40×40
تاریخ اثر 1398
قیمت: 6,000,000 تومان

آثار مرتبط