بابک کبود
متولد 1367
رنگ روغن روی تخته
25×21
تاریخ اثر 1399
قیمت: 1,500,000 تومان

آثار مرتبط