فرشید ملکی
متولد 1322
ترکیب مواد روی کاغذ
35×50 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار مرتبط