معصومه مظفری

متولد 1337
اکرلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر 1389
قیمت: 100,000,000 تومان

آثار دیکر معصومه مظفری