مهدی حسینی
متولد 1322
آکرلیک روی بوم
100×100 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار مرتبط