پری یوش گنجی
متولد 1324
مرکب روی کاغذ
30×20 سانتیمتر
قیمت: 8,000,000 تومان

آثار مرتبط