پروانه اعتمادی

متولد 1327
رنگ روغن و سیمان روی بوم
100×70 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار دیکر پروانه اعتمادی