رضا درخشانی
متولد 1331
رنگ روغن روی بوم
150×170 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار مرتبط