علی گلستانه
متولد 1319
رنگ روغن روی بوم
110×86 سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار مرتبط