علی گلستانه
متولد 1319
رنگ روغن روی گونی
108×84سانتیمتر

– فروخته شد – 

آثار مرتبط