الیکا قاجار
متولد 1350
رنگ روغن روی بوم
70×70 سانتیمتر
تاریخ اثر 1397
قیمت: 10,000,000 تومان

آثار مرتبط